LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI TÂY NINH TỪ 9/1 Đến 15/1/2022

LỊCH CÚP ĐIỆN TẠI TÂY NINH TỪ 9/1 Đến 15/1/2022

Điện Lực Tây Ninh : https://pctayninh.evnspc.vn/


THÀNH PHỐ TÂY NINH

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
13/01/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố 2, 3 phường I Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/01/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/01/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/01/2022 10:22:00 10:24:00 SCADA SCADA

 

 

HUYỆN GÒ DẦU

 

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
10/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp 5, ấp 7 xã Bàu Đồn; Ấp Phước Hội, Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
10/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Xóm Bố xã Hiệp Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Đường Long xã Thạnh Đức Ấp Rộc B xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Rộc A, ấp Rộc B xã Thạnh Đức Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
13/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Xóm Mới, Cây Xoài xã Thanh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
14/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Bến Mương xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Rạch Sơn Thị trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

 

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
09/01/2022 05:12:00 16:49:00 SCADA SCADA
09/01/2022 05:31:00 17:28:00 SCADA SCADA
09/01/2022 05:45:00 17:07:00 SCADA SCADA
10/01/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/01/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Thới phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/01/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/01/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố Bàu Mây phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/01/2022 07:30:00 17:00:00 Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/01/2022 07:30:00 17:00:00 Ấp Lộc Trị xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/01/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/01/2022 07:30:00 17:00:00 Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

HUYỆN TÂN CHÂU

( Không có lịch ngừng cung cấp điện)

 


HUYỆN CHÂU THÀNH

 

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
10/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Sa Nghe xã An Cơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Sa Nghe xã An Cơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Bàu Sen xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Chòm Dừa xã Đồng Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Vịnh xã An Cơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Bình Lợi xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/01/2022 08:58:00 08:58:00 SCADA SCADA
10/01/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Sa Nghe xã An Cơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/01/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Vịnh xã An Cơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/01/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Vịnh xã An Cơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/01/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Tầm Long xã Trí Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/01/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Lập xã Phước Vinh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

 

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
10/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 6 ấp Thuận Phước xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lộc, ấp Phước Lộc A và tổ 1 ấp Phước Nghĩa xã Phước Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 14 ấp Ninh Bình xã Bàu Năng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Phước Lễ xã Phước Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 9 ấp Lộc Thuận xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 10 ấp Phước An xã Phước Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 6 ấp Lộc Tân xã Lộc Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 6 ấp Thuận Tân xã Truông Mít Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 10 ấp B 4 xã Phước Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 8 ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 8 ấp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09/01/2022 09:00:00 09:50:00 Ấp Ninh Phú xã Bàu Năng Bảo trì MBA bị rỉ dầu tại trụ 114/8/5 nhánh rẽ 22KV Ninh Phú, tuyến 471HT.

 

HUYỆN TÂN BIÊN

 

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
10/01/2022 08:00:00 11:30:00 Tổ 4 ấp Cầu xã Tân Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 6 ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 08:00:00 11:30:00 Tổ 4 ấp Bàu Đưng xã Tân Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/01/2022 08:00:00 17:00:00 Tổ 2 ấp Tân Thanh xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/01/2022 08:00:00 11:30:00 Tổ 3 ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Tân Thạnh, Tân Nam xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 13:30:00 17:00:00 Tổ 3 ấp Gò Cát xã Tân Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/01/2022 13:30:00 17:00:00 Tổ 4 khu phố 6 thị trấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

THỊ XÃ HÒA THÀNH

 

NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
10/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Hải xã Trường Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Cửu xã Trường Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Thiện xã Trường Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Trường Phú xã Trường Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/01/2022 08:00:00 17:00:00 Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
14/01/2022 08:00:00 17:00:00 Không mất điện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Năm Trại xã Trường Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Khách hàng hàn tiện Quốc Nam (Mã K\H: PB05080069728) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

 

 

HUYỆN BẾN CẦU

 

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện lực Bến Cầu 10/01/2022 08:00:00 11:30:00 Âp Bàu Tép xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 10/01/2022 08:00:00 11:30:00 Âp Bàu Tép xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 10/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Long Hòa xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 12/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Hòa 2 xã Long Chữ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 12/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 12/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Bình Quới xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 13/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Ngã Tắc xã Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 13/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Long Cường xã Long Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 14/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Voi xã An Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 15/01/2022 08:00:00 11:30:00 Ấp Voi xã An Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Voi xã An Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Voi xã An Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 15/01/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Voi xã An Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cầu 12/01/2022 13:30:00 17:00:00 Ấp Phước Đông xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: No coppy !!